بررسی تاثیر جابه جایی محل بار انفجار بر پایه یک پل شاهتیری بدون غلاف با ارتفاع پایه 16 متر

بررسی تاثیر جابه جایی محل بار انفجار بر پایه یک پل شاهتیری بدون غلاف با ارتفاع پایه 16 متر

حسام حسن زاده1 سید آرش موسوی قاسمی2

1) دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،گروه مهندسی عمران،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران ،
2) استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(2icacu.ir)
چکیده :
پایه پل ها از حیاتی ترین اجزا عملکردی پل های می باشد ولی باید در نظر گرفت که همین عضو مهم از نظر آسیب پذیر ترین اجزا پل در زمان انفجار می باشد. بار انفجار از جمله بارهای بزرگی می باشد که به سازه های مختلف اعمال می گردد و میتواند معمولا صدمات قابل توجهی را به سازه های مهندسی وارد کند ، لذا تحلیل و مدلسازی اولیه بار انفجار روی پایه پل ها برای مطالعه رفتار آنها مورد نیاز می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر بار انفجار ۱۰۰ کیلوگرم ماده منفجره TNT در فاصله 0.25 متری پایه یک پل شاه‌تیری بتنی با ارتفاع پایه 16 متر بدون استفاده از غلاف با سناریوهای انفجاری مختلف در نرم‌افزار Csi Bridges Advanced 23 به‌صورت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی پرداخته شده است و مشاهده گردیده است که میزان جابه‌جایی ماکزیمم در محل انفجار رخ می دهد و ماکزیمم جابه‌جایی ناشی از تغیر مکان بار در زمانی به وجود می آید که بار در وسط پایه پل اعمال گردد.
کلمات کلیدی : انفجار پایه پل پل شاهتیری تحلیل تاریخچه زمانی