خوانشی بر ساماندهی خیابان قیام یزد

محمد مهدي كريم نژاد1 فاطمه نيازمند2

1) عضو هيات علمي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2) دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(8icsau.ir)
چکیده :
شهرها به مثابه موجودات زنده ای هستند که حیات می¬یابند، رشد می¬کنند وبه بلوغ می¬رسند. در میان فضاهای شهری، خیابانهای شهری به دلیل ویژگیهای خود در ایجاد تعاملات اجتماعی وتحریک اقتصادی نواحی پیرامونی و نیز به عنوان پهنه چند عملکردی که دامنه گسترده ای از فعالیت‌ها را دربرمی گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار می¬باشند. یکی از مسائلی که امروزه توجه برنامه ریزان شهري را به خود جلب کرده است، فرسودگی و از رونق افتادن خیابانهای قدیمی شهرها می‌باشد که در دهه‌هاي اخیر با مداخلات انجام شده در جهت ساماندهی این بافت‌ها با مشکلاتی دست به گریبان بود ه است. مطالعات آسیب شناسی مداخله در ساماندهی ونوسازي خیابان‌های بافت‌هاي قدیمی و فرسوده از مراحل مهم برنامه ریزي شهري است که به طور سیستماتیک به بررسی و تحلیل آسیب‌هاي کالبدي- فیزیکی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در شهر می¬پردازد. این مقاله با مطالعات میدانی و کتابخانه ای به این سوال پاسخ می¬دهد که آیا مداخلات انجام شده منجر به افزایش آسیب‌هاي کالبدي، تاریخی، اجتماعی و اقتصادي در خیابان قیام شده است ؟ این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نمونه آماری تحقیق برای بررسی تصویر ذهنی شهروندان، شامل 100 نفر از کسبه شهروندان ساکن و شاغل و عابران پیاده در این خیابان می¬باشد که بطور کاملا تصادفی انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از نرم افزار پژوهشی SPSS نشان می‌دهد که عدم برنامه ریزی و نگاه صحیح، سیاست‌ها و راهکارهاي نادرست و بی برنامه بدون در نظر گرفتن مشارکت ساکنان نه تنها نتوانسته به ساماندهی خیابان دست پیدا کند بلکه مشکلات اجتماعی، کالبدی، اقتصادی ومنظر را بر جاي گذاشته است.
کلمات کلیدی : آسیب شناسی خیابان شهری خیابان قیام شهر یزد