طراحی فضای آموزشی مجموعه نجوم نطنز با استفاده از فنآوری های مدرن

طراحی فضای آموزشی مجموعه نجوم نطنز با استفاده از فنآوری های مدرن

امین مجدد1 مهناز بهروز2

1)
2)

محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(3icacu.ir)
چکیده :
در این مقاله به بررسی طراحی فضاهای آموزشی در مجموعه نجوم نطنز با استفاده از فناوری های مدرن پرداختیم،روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی وگردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، یافته ها حاکی از آن است که این پژوهش با توجه به رویکرد، آموزش از بدو ورود به ساختمان رصدخانه آغاز می شود. برای هماهنگی با اطراف سایت، محوطه و ساختمان اصلی به صورت پلکانی طراحی شده و همچنین با چرخش ساختمان، شکست نور پدید آمده است و با توجه به طراحی در اقلیم شهر نطنز، در محوطه از سبزینگی و عنصر آب برای تلطیف فضا استفاده شده است.
کلمات کلیدی : واژگان کلیدی: مجموعه نجوم فناوری مدرن فضاهای آموزشی