تدوین بسته توانمندسازی ذی¬نفعان توسعه¬ی پایدار روستایی

تدوین بسته توانمندسازی ذی¬نفعان توسعه¬ی پایدار روستایی

بهمن خسروی پور1 جمشید غریب2

1) گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، شهر ملاثانی، کشور ایران
2) گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، شهر ملاثانی، کشور ایران

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
سرمایه اجتماعي یکي از ارکان اصلي در توسعه¬ی پایدار محلي و توانمندسازي اجتماعي محسوب مي شود. نظام برنامه¬ریزی و به ویژه برنامه¬ریزی روستایی در ایران پس از گذشت حدود هفت دهه از شکل¬گیری نظام برنامه¬ریزی در کشور هم-چنان با چالش¬های متعددی مواجه است. یکی از این چالش¬ها کم توجهی به نقش و تأثیر بازیگران - ذی¬نفعان -و پذیرش رسمی آن در فرایند برنامه¬ریزی است. هنوز بازیگران برنامه¬ریزی توسعه¬ی روستایی دقیقاً شناسایی نشده و نقش و اهمیت هر یک مشخص نشده است و سازوکار منسجم، مدون و باثباتی برای نقش آفرینی بازیگران و پاسخ¬گویی آنان در این زمینه وجود ندارد. جامعه¬ای می تواند توسعه¬ی یابد که همه¬ی افراد آن ظرفیت توسعه¬ی پذیری را داشته باشند. لذا تدوین بسته توانمندسازی توسعه¬ی پایدار روستائی با تاکید بر تئوری ذی¬نفعان كه منجر به مشارکت کلیه ذی¬نفعان ، اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه¬ی پایدار و مبتنی بر اصول علمی و اخلاقی است، ضروری می باشد. این مطالعه که به روش مروری و با استفاده از منابع مکتوب اینترنتی تدوین شده می کوشد به این مسئله پاسخ گوید که چگونه می توان نسبت به تدوين بسته توانمندسازي ذی¬نفعان توسعه¬ی پايدار در كشور اقدام نمود.
کلمات کلیدی : ذی¬نفعان بسته توانمندسازی توسعه¬ی پایدار روستائی