ایمنی وقابلیت اطمینان در پیشرفته ترین رآکتورهای هسته ای باخنک کننده ی سرب مذاب

ایمنی وقابلیت اطمینان در پیشرفته ترین رآکتورهای هسته ای باخنک کننده ی سرب مذاب

کورش رهبری1 داریوش مستی2 کامران سپانلو3 احسان ظریفی4

محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ(dtuconf.eu)
چکیده :
در این تحقیق ایمنی وقابلیت اطمینان در پیشرفته ترین رآکتورهای هسته ای با خنک کننده ی سرب مذاب و سیر تحول در رآکتورهای هسته ای از سال 1950 تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته شده است. در طول تاریخ، انرژی همواره برای پیشرفت انسانها نقشی اساسی داشته است. به منظور پیشرفت انرژي هسته اي براي برطرف كردن نیاز انرژي آینده، ده كشور آرژانتین، آفریقاي جنوبي، آمریكا، انگلستان, برزیل، ژاپن، سوئیس، فرانسه، كانادا و كره در یك همكاري بین المللي GIF براي تحقیق در مورد نسل آینده سیستم هاي انرژي هسته اي كه با نام نسل چهارم شناخته مي شوند، با هم به توافق رسیدند [1]. این راكتورها قرار است پس از سال 2030 وارد بازار شوند. تغییرات بنیادي در پیكربندي سیستم ها و شكل های راکتورهای قدیمی منجر به تولید راکتورهای جدید شد که این راکتورها نیازمند توسعه و تحقیق بنیادي، بررسي هاي دقیق و ساخت واحدهاي نیمه صنعتي میباشند. قابلیت هاي راکتورهای نسل چهارم علاوه بر تولید الكتریسیته، نمك زدایي آب دریا و كاربردهاي حرارتي دارای تجهیزاتی ساده و ایمنی بیشتری می باشد.
کلمات کلیدی : رآکتور آلفرد ، خنک کننده سرب مذاب ، ALFRED ، رآکتورسریع ، کد MCNPX، ایمنی وقابلیت اطمینان

جناب آقای / سرکار خانم کورش رهبری1 داریوش مستی2 کامران سپانلو3 احسان ظریفی4
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان ایمنی وقابلیت اطمینان در پیشرفته ترین رآکتورهای هسته ای باخنک کننده ی سرب مذاب در کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XBAA-DZFGD در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.