سیر تحول در رآکتورهای هسته ای و رسیدن به رآکتورهای پیشرفته با تجهیزات ساده و ایمنی بیشتر ، جهت برطرف کردن نیازهای انرژی آینده

نویسندگان : کورش رهبری1 داریوش مستی2 کامران سپانلو3 احسان ظریفی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com/2nd
ارسال کننده : کورش رهبری
کد IOI مقاله : XACC-CDGZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XACC-CDGZF

ایمنی وقابلیت اطمینان در پیشرفته ترین رآکتورهای هسته ای باخنک کننده ی سرب مذاب

نویسندگان : کورش رهبری1 داریوش مستی2 کامران سپانلو3 احسان ظریفی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : کورش رهبری
کد IOI مقاله : XBAA-DZFGD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-DZFGD

Silver Nanoparticles Supported on Aminopropyl-Functionalized Clay as Efficient Catalysts for 4-nitrophenol reduction

نویسندگان : zahra haghe kavosi1 bahram bahramian2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com/2nd
ارسال کننده : کورش رهبری
کد IOI مقاله : XACC-DDEEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XACC-DDEEE

محاسبات ( burn up ) در راکتور آلفرد با سوخت MOX و تعیین پارامترهای نوترونی با کد mcnpx

نویسندگان : کورش رهبری1 داریوش مستی2 کامران سپانلو3 احسان ظریفی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : کورش رهبری
کد IOI مقاله : XBFC-DFAZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DFAZG

محاسبات ترموهیدرولیکی راکتورپیشرفته آلفرد با خنک کننده سرب مذاب بامدل تک کانال گرم شونده وکد fortran

نویسندگان : کورش رهبری1 داریوش مستی2 کامران سپانلو3 احسان ظریفی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : کورش رهبری
کد IOI مقاله : XBHB-EBZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-EBZZG

صفحه 1 از 1