بررسي خرابي پيش رونده در اتصالات درختي تير به ستون

بررسي خرابي پيش رونده در اتصالات درختي تير به ستون

امید شهبازی1 پوریا حاجی نورمحمدی2 وحید صابری3

محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل(4carse.com)
چکیده :
باتوجه به اینکه کشورمان ایران برروی گسل های فعال متعدد قرار گرفته است لذا اهميت ساخت ساختمان های مقاوم در برابر زلزله جهت کاهش خسارت های مالی جانی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد. تجربيات زلزله های گذشته نشان از عملکرد ضعيف سازه های فلزی در مواجه با زلزله بوده است و بررسی ها حاکی از این است که اکثرخرابی ها بدليل نحوه اجرای نادرست المان های سازه ای و بخصوص اتصالات واستفاده از مصالح غيراستاندارد می باشد؛ اتصال درختی نوعی اتصال در سازه های فولادی است که امکان ایجاد مفصل پلاستیک به طور عمد توسط طراح در فاصله ای معین نسبت به محل اتصال تیر به ستون قرار می گیرد یعنی از بروز اولین مفصل پلاستیک در تکیه گاه جلوگیری می شود به عبارت دیگر اتصالات خمشی دارای سیستم تیر کوتاه غیرمنشوری (ستون درختی) یکی از انواع سیستم های خمشی است که اخیراً در سازه های فولادی مورد استفاده فزاینده قرار گرفته است، هر چند سازه هایی که تحت نظر مهندسين مجری متعهد اجرا شده و حداقل ضوابط آیين نامه ای را رعایت نموده اند دارای عملکرد مناسبی درمواجه با زلزله بوده و توانسته اند ميزان تلفات و خرابی ها را به حداقل برسانند. خرابی پیش رونده خرابی کل یا بخش عمده ای از یک سازه است که با گسیختگی موضعی در بخشی از سازه آغاز شده و می تواند پایداری کل سازه را تهدید کند. در این میان، عناصر سازه ای همچون اتصالات درختي تير به ستون نقش مهمی در حفظ مقاومت سازه در برابر این پدیده ایفا می کنند، زیرا در این حالت، نیروی محوری نیز در اتصالات ایجاد می‌شود که رفتار آن را متفاوت می‌سازد. در این پژوهش به بررسي و ارزیابی پارامترهاي موثر بر خرابي پيش رونده اتصالات درختي تير به ستون پرداخته خواهد شد.
کلمات کلیدی : خرابي پيش رونده، اتصالات درختي، اتصالات تیر به ستون

جناب آقای / سرکار خانم امید شهبازی1 پوریا حاجی نورمحمدی2 وحید صابری3
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان بررسي خرابي پيش رونده در اتصالات درختي تير به ستون در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XBHF-DKDDK در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.