بررسی مشروعیت وابهامات قراردادهای رحم جایگزین ( اجاره رحم ) در روش های نوین باروری از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی مشروعیت وابهامات قراردادهای رحم جایگزین ( اجاره رحم ) در روش های نوین باروری از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی,2

1) کارشناس ارشد حقوق خانواده ، گروه حقوق و معارف اسلامی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاداسلامی ، کرمان ، ایران
2) دکتری فقه و حقوق اسلامی ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان ، ایران

محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس(parisconf.com)
چکیده :
داشتن فرزند یکی از نیازهای فطری انسان‌ها در تشکیل خانواده به شمار می‌آید. ویکی از اصلی‌ترین دلایل جدایی بین زوجین ، عدم بارداری می‌باشد. که امروزه با پیشرفت‌های علمی در زمینه ناباروری، مشکل زوجین حل‌شده است. باروری‌های نوین نشان‌دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم برای درمان ناباروری در زوجین توسعه داده شد . ازجمله روش‌های نوین درمان ناباروری استفاده از رحم جایگزین است، در این روش از رحم زن بیگانه یا همسر دوم مرد برای قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل استفاده می‌شود و انجام آن مستلزم انعقاد قرارداد اجاره رحم بین طرفین می‌باشد.ازجمله پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود این است ،که آیا قراردادهای رحم جایگزین مجاز هستند؟ یا این نوع قراردادها ازلحاظ حقوقی و فقهی دچار مشکل بوده و باطل می‌باشند؟پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه‌های فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص مشروعیت و ابهامات قراردادهای رحم جایگزین انجام‌شده و در آن به بررسی صحت یا بطلان این‌گونه قراردادها پرداخته‌ایم . روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نیز در بخش نتیجه‌گیری بیان‌شده است .
کلمات کلیدی : قرارداد اجاره رحم فقه امامیه حقوق ایران