تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی گانینگ فوگ و فلش

تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی گانینگ فوگ و فلش

زهرا همایونی1

1) دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهیدباهنر شهرکرد

محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو(pcesconf.com)
چکیده :
هدف پژوهش تحلیل و بررسی سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی، از نظر میزان تناسب متون با سطح کلاس و سطح سن دانش¬آموزان است. روش پژوهش بر اساس، تحلیل محتوا و با استفاده از فرمول خوانایی گانینگ و فلش انتخاب شده است. این مطالعه در پی دست¬یابی به این مهم بود که کتاب نام برده از نظر رعایت اصول برنامه ریزی محتوایی تا چه میزان با فرمول خوانایی انتخابی، مطابقت دارد. جامعه آماری شامل کل محتوای کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی می¬باشد و نمونه آماری هم از سه بخش اول، وسط و آخر کتاب به صورت تصادفی، طبقه¬ای و ساده انتخاب شده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که محتوا و متن کتاب فارسی ششم ابتدایی از نظر سطح خوانایی متناسب با سطح کلاسی و سطح سنی دانش¬آموزان پایه سوم نمی¬یاشد، قدرت خوانایی مطالب کتاب برای این گروه سنی مناسب نمی¬باشد، اصل ساده به دشواری رعایت نشده است و کتاب نیاز به باز بینی دقیق¬تری دارد
کلمات کلیدی : تحلیل محتوا سطح خوانایی فرمول گانینگ و فلش کتاب فارسی ششم