تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی سوم ابتدایی براساس شاخص سطح خوانایی مک¬ لافلین

نویسندگان : زهرا همایونی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره ایتالیا
آدرس وب سایت کنفرانس : cpsconf.com/2nd
ارسال کننده : زهرا همایونی
کد IOI مقاله : XCBZ-EEKCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCBZ-EEKCC

تحلیل محتوا سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی گانینگ فوگ و فلش

نویسندگان : زهرا همایونی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : زهرا همایونی
کد IOI مقاله : XDAD-EFCAE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFCAE

صفحه 1 از 1