پویایی سطح تاج پوشش بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌هاي استان چهارمحال و بختیاری

پویایی سطح تاج پوشش بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌هاي استان چهارمحال و بختیاری

یعقوب ایران‌منش1 محمدکاظم پارساپور2 تورج مختارپور3 حسن جهانبازی4

1) دانشیار، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
2) پژوهشگر پسادکتری، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
3) پژوهشگر، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
4) دانشیار، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
جنگل‌های زاگرس به عنوان یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های جنگلی کشور محسوب می‌شوند و در حفاظت از منابع آبی، تعدیل آب و هوا و حفظ تنوع زیستی اهمیت دارند. در این تحقیق، به منظور اندازه‌گیری پویایی سطح تاج‌پوشش در این جنگل‌ها در مناطق مختلف، 5 درخت بلوط در هر منطقه انتخاب شدند. روش انجام این تحقیق شامل ایجاد نقاط ثابت برای برداشت تصاویر ثابت از تاج درختان در سال‌های مختلف بود. برای این منظور، پایه‌های فلزی تهیه شده و در چهار جهت اصلی زیر تاج درخت قرار داده شدند. این کار به منظور برداشت تصاویر یکسان از تاج درختان در سال‌های مختلف و امکان مقایسه تغییرات سطح تاج پوشش در این دوره‌ها انجام شد. در مرحله بعد، داده‌های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تغییرات در سطح تاج پوشش در منطقه رحیم‌آباد معنی‌دار بوده و سطح تاج پوشش روند افزایشی نشان داده است در حالیکه در منطقه گل‌سفید، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت شاخص سطح تاج پوشش و سطح برگ در اکوسیستم‌های جنگلی و ارتباط آن با عوامل مختلف، تحلیل‌های دقیق‌تر و تعداد نمونه‌های بیشتر می‌توانند به نتایج مفهومی‌تری منجر شوند.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: شاخص سطح برگ اکوسیستم زاگرس تصویربرداری تاج