پویایی سطح تاج پوشش بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌هاي استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان : یعقوب ایران‌منش1 محمدکاظم پارساپور2 تورج مختارپور3 حسن جهانبازی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و پایش کمی و کیفی بوم‌سازگان‌ها
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEA

برآورد زيتوده صنوبر (Populus alba) به دو روش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان : محمدکاظم پارساپور1 یعقوب ایرانمنش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEB

ارزیابی اولیه آفات و بیماریهای جنگل سامانه عرفی چیگو (چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان : فرشاد حقیقیان1 محمدکاظم پارساپور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEC

پویایی سطح تاج پوشش بلوط ایرانی (Quercus brantii) در جنگل‌هاي استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان : یعقوب ایران‌منش1 محمدکاظم پارساپور2 تورج مختارپور3 حسن جهانبازی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و پایش کمی و کیفی بوم‌سازگان‌ها
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFHHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHHG

برآورد زيتوده صنوبر (Populus alba) به دو روش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان : محمدکاظم پارساپور1 یعقوب ایرانمنش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFHHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHHH

ارزیابی اولیه آفات و بیماریهای جنگل سامانه عرفی چیگو (چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان : فرشاد حقیقیان1 محمدکاظم پارساپور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : محمدکاظم پارساپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFHHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHHK

صفحه 1 از 1