بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر افزایش یادگیری و علاقمندی زبان انگلیسی دختران پایه هشتم

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر افزایش یادگیری و علاقمندی زبان انگلیسی دختران پایه هشتم

بهناز دهقان1 نازنین دهقان2

1) کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
2) دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری(icrhema.com)
چکیده :
یکی از موقعیت‌های تعاملی بین شاگرد و معلم، «بازی‌های آموزشی» است که در بطن خود، دارای هدف آموزشی است؛ یعنی انتقال نکته‌ای خاص، برجسته کردن قابلیت‌های ویژه با تعمیق مهارت‌ها. در مقاله‌ی حاضر،‌ ضمن ارائه تعریف بازی آموزشی، تأثیر این بازی‌ها در یادگیری دانش‌آموزان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش از 50 نفر دانش‌آموز دختر کلاس هشتم شهرستان یونسی استان خراسان رضوی تشکیل شده است که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند. ابتدا از کل این افراد آزمونی به عمل آمد تا سطح دانش زبانی ایشان مشخص شود. سپس این 50 نفر به دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. گروه اول به‌صورت سنتی آموزش داده شدند و معلم از روش سخنرانی در کلاس استفاده می‌کرد. گروه دوم به‌صورت بازی و سرگرمی آموزش داده شدند و کلاس دانش‌آموز محور بود. مدت‌زمان اجرای دوره، دو هفته بود. پس از اتمام دوره آموزشی، مجدداً از اعضای هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تغییرات ایجاد شده در دانش زبانی آن‌ها مشاهده شود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS تحلیل و بررسی شدند. میانگین و انحراف معیار آن ها محاسبه شد و نتیجه تحلیل ها ثبت شد. بعدازآن، اعضای هر گروه به پرسش‌نامه‌ای که جهت بررسی میزان مشارکت و علاقه‌مندی دانش‌آموزان طراحی شده بود پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نیز تحلیل کمی و کیفی شد.
کلمات کلیدی : بازی زبان انگلیسی روش سخنرانی دانش‌آموز محور علاقه‌مندی یادگیری