مدلسازی عددی آزمایش میز لرزان و بررسی رفتار دینامیکی دیوار حائل با خاکریز متراکم c-φ

مدلسازی عددی آزمایش میز لرزان و بررسی رفتار دینامیکی دیوار حائل با خاکریز متراکم c-φ

عراز محمد زبرجدی1 محمود نیکخواه شهمیرزادی2

1) دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2) گروه عمران ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی (2cauconf.com)
چکیده :
فشار دینامیکی زمین یک بخش تحقیقاتی در چند دهه گذشته بوده که نشان دهنده‌ی اهمیت سازه‌های حائل زمین و پیچیدگی پاسخ دینامیکی آن‌ها می‌باشد. مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه باعث پیشرفت در جهت ایمن‌تر کردن و یا اقتصادی‌تر کردن طراحی‌های لرزه‌ای اینگونه سازه‌ها می‌شود. در تحقیقات گذشته آزمایش صحرایی میز لرزان انجام شده است، در این تحقیق ده مرحله بارگذاری آزمایش میز لرزان که قبلا در عملیات صحرایی محققین دیگر انجام داده‌اند با استفاده از تحلیل اجزا محدود مدلسازی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رفتار دیوار حائل طی این ده مرحله در آزمایش میز لرزان چگونه بوده است. فشار دینامیکی زمین وارد بر دیوار حائل طی این ده مرحله با ارتفاع نرمالیزه شده در یک نمودار آورده شده و مقایسه بین این ده مرحله که شتاب متفاوت از 0.13-1.2g دارا می‌باشند انجام شده است. قبل از هر چیزی بواسطه نرم افزار پایداری شیب Slide 5.0 شتاب تسلیم 0.8g بدست آمده است. برای اینکه شتاب‌های اعمال شده به خاکریز به صورت جامع‌تر بررسی گردد بازه‌ی شتاب اعمالی وسیع لحاظ شده است.
کلمات کلیدی : فشار دینامیکی زمین دیوار حائل ABAQUS سه بعدی میز لرزان