بررسی تأثیر و تأثر شاخص های موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت های راه سازی و عمرانی به وسیله تکنیک دیمتل مطالعه موردی شرکت طلیعه پارس قائم

بررسی تأثیر و تأثر شاخص های موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت های راه سازی و عمرانی به وسیله تکنیک دیمتل مطالعه موردی شرکت طلیعه پارس قائم

جواد سلیمی1 سید رضا سلامی2 پروانه سلاطین3

1) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران -
2) عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران -
3) عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ایران -

محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(5meaconf.com)
چکیده :
کشور ما در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد و انتقال تکنولوژی به عنوان راه میانبری برای دستیابی به تکنولوژی های روز به این کشورها توصیه می شود، به شرط آنکه بومی سازی تکنولوژی های انتقال یافته نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر و تأثر عوامل موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت راه سازی و عمرانی طلیعه پارس قائم است که جامعه آماری آن را متخصصان، کارمندان و خبرگان شرکت طلیعه پارس قائم تشکیل می دهند. ابتدا پژوهشگران با دید اکتشافی، در صدد شناخت و استخراج عوامل موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت های راه سازی و عمرانی بودند و با تکنیک دلفی از طریق مدیران و خبرگان شرکت، عوامل تاثیرگذار در بومی سازی تکنولوژی شرکت را غربال نمودند. در نهایت، تحلیل روی این عوامل با تکنیک دیمتل صورت گرفت و روابط متغیرها و تأثیر و تأثرشان شناسایی شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که تاثیرگذارترین عوامل در بومی سازی تکنولوژی شرکت مورد مطالعه به ترتیب، تخمین کلیه هزینه ها و تامین سرمایه جهت بومی سازی، حمایت مالی نهادهای دولتی و غیردولتی از فرایند بومی سازی و ایجاد واحدهای تجاری مشترک بین شرکت های گیرنده و دهنده تکنولوژی می باشد. از طرفی تاثیرپذیرترین عوامل میزان سرمایه گذاری و پذیرش ریسک فناوری، قابلیت تقسیم کار و سرمایه میان شرکت های درگیر و ضرورت دستیابی سریع به تکنولوژی است.
کلمات کلیدی : بومی سازی تکنولوژی شرکت های راه سازی و عمرانی دیمتل