بلند مرتبه سازي در قرن بيست و يكم با توجه به رويكردهاي سلامت و اثر پذيري بر روان و زندگي مردم

فرید قاسمی1 نوید قاسمی2

چکیده :
حجم قابل توجهي از مردم امروزه برگرفته از تأثيرات ساختمان هاي بلند مرتبه در كلان شهرها دچار هيجانات و واكنش هاي خاصي ميگردند .اصولا ساختمان هاي بلند با توجه به تداعي غبله بر جاذبة زمين و اوج گرفتن به سمت ابرها توسط بشر ، بعضاً نقش نمادهاي شهري را نيز ايفا مي نمايد.مسلماً تأثيرات حاصله از اين موضوع در زندگي روزانة بشر غير قابل انكار مي باشد. قطع نظر از نوع امكانات ، تسهيلات و تكنولوژي بكار رفته موارد بسيار مهم ديگري را از زندگي انسان تحت تأثير خود قرار خواهد داد .رضايت ، عملكرد ، رفتارهاي اجتماعي ، جرم و جنايت ، كودكان ، سلامت در ابعاد روحي و رواني ، خودكشي و حتي در پاره اي موارد ايجاد سايه ها ي مزاحم حاصل از برافراشتگي اين بنا هاي بلند قامت در زمينة كالبدي شهر مي تواند موضوعات بسيار مهمي را در زندگي شهروندان رقم زند .نتايجي در برابر مواردي مهم همچون زندگي مدرن ، فرآيندهاي اقتصادی - اجتماعي ، سطح كيفيت ارزش هاي حاصل از همسايه گرايي ، تربيت و تعليم فرزندان ، جنسيت ، موقعيت سازي حاصل از فضاي زندگي شخص ، ارزش پذيري از فضاهاي داخلي و توانايي در شكل دادن به چهارچوب و بناي زندگي از ديگر موارد قابل توجه اين نوشتار بشمار مي روند. با مطرح شدن نكات فوق سوالي بسيار شفاف در ذهن هر انسان متفكري شكل مي گيرد: چرا ساختمان هاي بلند ؟ اين تحقيق قصد دارد ضمن بررسي ارزشها و معايب در حيطة بلندمرتبه سازي به نوعي نتايجي را در پي اين روند در حوزة تأثيرات رواني و سلامت انسان نيز ارائه دهد. همچنين در ادامه هدف بر اين است با نگاهي توصيفي – تشريحي گسترش فضاي شهري در راستاي افق از يك سو و همچنين تبعات اين گسترش در راستاي عمود را تحت بررسي قرارداده و تأثيرات و تحريكات آن را بر زندگي بشر مورد بررسي قرار دهد. اين تحقيق برگرفته از نتايج حاصل از بحث ها ، اظهارات ، نظرات و با تكيه بر بعضي از توجهات تاريخي در راستاي اين سبك و شيوه از ساخت گرايي انسان هدف دارد نقد و بررسي از تأثيرات اين صنعت را در جوامع دست به گريبان بيكاري و تنزل اقتصادي ارائه نماي د.جدا از آنكه توجهاتي مانند زيبايي ، عظمت ، تكنولوژي و يا حتي مديريت انرژي را از آستانة ذهن دور ننمايد. مهم آنست كه بتوان ادراك صحيحي را از تلفيق اين فرآيند بشر و قرن بيست و يكم تعريف نمود و در يك توصيف كلي اين ارتباطات را مفهوم داد.
کلمات کلیدی : ساختمانهاي بلند، سلامت روح و روان، جرم و جنايت، تكنولوژي، آينده


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ceuconf.com
ارسال کننده : فرید قاسمی
کد IOI مقاله : XYZC-ZZDZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZC-ZZDZB

سایر مقالات محل انتشار
 1. The optimum of braced story number in braced tube system
 2. کاربرد منابع بومی و انرژی های پاک و تجدیدپذیر در طراحی پارک پایدار با بهره گیری از الگوی باغ ایرانی
 3. بایدهای طراحی معماری خانه های در تعامل با طبیعت
 4. کاربرد نانو تکنولوژی در ساخت و ساز زیرساخت های بتنی برای جلوگیری از آسیب در هنگام زلزله
 5. جذب طبقه خلاق در فضای شهری با استفاده از هنر عمومی - تعاملی
 6. معماری داخلی مسکن انعطاف پذیر
 7. انتخاب سیستم مناسب آب شیرین کن در یک نیروگاه گازی
 8. ارزیابی شاخص های اجتماعی مسکن با استفاده از تکنیک TOPSIS (نمونه موردی منطقه6 شهرداری تهران)
 9. بررسی عددی تأخیر برشی در اتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع قوطی
 10. تبلور هویت در معماری زمینه‌گرای بندرعباس
 11. بررسی بیماری اتیسم در فرهنگ ،جامعه شناسی و روانشناسی شهری و ارتباط آن با طراحی معماری
 12. بررسی تاثیرات منشاء خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHS-MH ) در پروژه های ساختمانی
 13. Explore the effect of Information and Communication Technology(ICT) on activity-based travel behavior of transportation system users: An application of Structural Equations Models
 14. ( مطالعه و مستند نگاری کاروانسرای خانات در تهران)
 15. بررسی حفاظت از خانه های سنتی گرگان با استفاده از مصالح بومی و فناوری نوین( نمونه موردی: خانه فاطمی)