ارزیابی سطح آگاهی و نگرش زیست محیطی شهروندان (مورد مطالعه: جمعیت شهری اردبیل)

نویسندگان : ملیحه شهمراد مغانلو1 عظیم مهاجری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
محل انتشار : ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icsda.ir
ارسال کننده : ملیحه شهمرادمغانلو
کد IOI مقاله : XEBK-HZEHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEBK-HZEHB

مقایسه مؤلفه¬های آگاهی، نگرش و عملکرد در رفتارهای زیست محیطی زنان و مردان شهر اردبیل

نویسندگان : ملیحه شهمراد مغانلو1 سودا صالحیان2 فرانک عظیمی3 مریم محرمی4 الینا شهمراد مغانلو5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : بانوان و محیط زیست
محل انتشار : زن در صد سال اخیر
آدرس وب سایت کنفرانس : womenuma.ir
ارسال کننده : ملیحه شهمرادمغانلو
کد IOI مقاله : XFKC-KDGGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFKC-KDGGC

ارائه مدل مدیریت ریسک برای استخرهای آبگرم معدنی براساس شاخص سلامت، ایمنی و محیط¬زیست

نویسندگان : حسین سعادتی1 طه محمدحسینی2 فاطمه ناصحی3 ملیحه شهمراد مغانلو4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : ملیحه شهمرادمغانلو
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEF

صفحه 1 از 1