کیفیت بخشی و بهبود آموزش مطلوب در تشخیص و کاربرد -ِ ربط و ( ی ) میانجی

نویسندگان : اکرم بهمیاری1 نیره عوض پور2 محبوبه محمدی3 خاتون جعفری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : اکرم بهمیاری
کد IOI مقاله : XDAD-EFKKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFKKA

کیفیت بخشی و بهبود آموزش مطلوب در تشخیص و کاربرد -ِ ربط و ( ی ) میانجی

نویسندگان : اکرم بهمیاری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره ایتالیا
آدرس وب سایت کنفرانس : cpsconf.com/2nd
ارسال کننده : اکرم بهمیاری
کد IOI مقاله : XCBZ-EHCBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCBZ-EHCBD

صفحه 1 از 1