تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر عملکرد دانه گندم

نویسندگان : نگار آقايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : کشاورزی و امنیت غذایی پایدار و سازگار با محیط زیست
محل انتشار : سومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir/3rd
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XDHF-HBFGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDHF-HBFGB

تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر جوانه زنی بذر تولید شده گندم

نویسندگان : نگار آقايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : کشاورزی و امنیت غذایی پایدار و سازگار با محیط زیست
محل انتشار : سومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir/3rd
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XDHF-HBFGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDHF-HBFGC

تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم

نویسندگان : نگار آقايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHZ

بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر

نویسندگان : زهرا رضايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHA

اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان

نویسندگان : زهرا رضايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHB

ارزیابی تأثیر آب آلوده به مایع دست‌شویی بر طول گیاهچه گندم، کتان و عدس

نویسندگان : حسن حيدري1 زهرا پرهون2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
آدرس وب سایت کنفرانس : gmbtuma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKE-KGZAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKE-KGZAZ

مطالعه تأثیر آب آلوده به شوینده خانگی بر نسبت ریشه‌چه به ساقه‌چه گندم، عدس و کتان

نویسندگان : حسن حيدري1 زهرا پرهون2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
آدرس وب سایت کنفرانس : gmbtuma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKE-KGZAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKE-KGZAA

تأثیر آبیاری با فاضلاب بر تعداد برگ گندم

نویسندگان : رضا خرمي1 حسن حيدري2 غلامرضا محمدي3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و کاربرد پسماند زیستی
محل انتشار : سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
آدرس وب سایت کنفرانس : gmbtuma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKE-KGZAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKE-KGZAB

صفحه 1 از 1