بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت زمزم)

مجتبی لاتی1 محسن درویشان2

چکیده :
دنیای رقابتی امروزه، شرکت ها را مجاب ساخته تا همواره در پی کسب مزایای رقابتی پایدار بوده و در این راه، از عوامل مختلفی استفاده نمایند. یکی از خروجی های مهم مزیت رقابتی، دستیابی به توان بالای صادراتی می باشد. در این پژوهش، به بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکت زمزم پرداخته شد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه بوده که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، 152 نفر از مدیران، کارشناسان و بازاریابان شرکت زمزم می باشند که با بهره گیری از فرمول حجم نمونه به 110 نفر کاهش یافت. برای سنجش مزیت رقابتی از ابعاد قیمت، کیفیت، تصویر عمومی، طراحی، پشتیبانی و تمایز استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر، پس از تائید روایی و پایایی، میان افراد جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون ها همبستگی پیرسون و رگرسیون، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار مزیت رقابتی و ابعاد قیمت، کیفیت، طراحی و تمایز بر بهبود عملکرد صادراتی بود. ضمن اینکه در میان ابعاد مزیت رقابتی، تمایز به عنوان مهمترین بعد انتخاب شد.
کلمات کلیدی : مزیت رقابتی، عملکرد صادراتی، تصویر عمومی، پشتیبانی، تمایز


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکردهای بین المللی و ویژه - مدیریت
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5meaconf.com
ارسال کننده : محسن درویشان
کد IOI مقاله : XYBE-ZKGZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBE-ZKGZE

مقالات مشابه
 1. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 2. بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
 3. ارزیابی مولفه های موثر در ایجاد حس تعلق به مکان نمونه موردی شهر اصفهان
 4. بررسی الگوهای معماری ورودی درخانه های سنتی ایرانی و ارائه راهبرد در بقای ورودی خانه های معاصر(خانه های شهر اصفهان )
 5. از مدیریت زمین تا حکمروایی زمین؛ با نگاهی بر اصول و الزامات حکمروایی شایسته زمین
 6. توسعه ومدیریت منابع انساني در سازمانها
 7. نمودپذیری هویت مکانی مهاجرین غیربومی در شهرهای نفت خیز بزرگ و کوچک: (نمونه موردی: شهر اهواز و شهر گچساران)
 8. Investigation of Groins Construction on Beach Deformation
 9. طراحی پایدار،سیب سبز معماری
 10. بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت محیطی شهر کتاب تهران- ایران
 11. جذب طبقه خلاق در فضای شهری با استفاده از هنر عمومی - تعاملی
 12. تبلور هویت در معماری زمینه‌گرای بندرعباس
 13. بررسی تأثیر رویکردهای مدیریت دولتی¬نوین به تعهد سازمانی در بانک کشاورزی اصفهان
 14. بررسی فقهی-حقوقی ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران
 15. گردشگری معنوی و بررسی ابعاد آن
سایر مقالات محل انتشار
 1. Study the Impact of Applying the Fluctuation Limit of Stock Price and Base Volume in Tehran Stock Exchange
 2. نوسانات نقدینگی کلان بر نقدشوندگی بازار سهام
 3. تاثیر تنوع رنگی بسته‌بندی محصولات در رفتار مصرف کننده
 4. عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخص هاي توسعه انساني
 5. نقش جهاني‌شدن اقتصاد در اشتغالزايي بخش خدمات و صادرات غيرنفتي ايران
 6. بررسي تاثير سرمايه گذاري در صادرات غيرنفتي بر ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران
 7. بررسی اثر تصویر برند، قیمت و پیشبرد فروش بر تغییر برند در بین دانشجویان استفاده کننده از خدمات پیام کوتاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 8. تاثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی تعالی سازمانی
 9. بررسی اثر نفوذ تبلیغات دهان به دهان بر ارزش ویژه برند محصولات ایران خودرو در استان خوزستان
 10. نوآوری در صنایع با تکنولوژی پایین: شرایط حاضر و چشم انداز آینده (مطالعه موردی صنایع و شرکت های آلمان)
 11. بررسی رابطه تامین معیشت کارکنان با میزان فساد ادری در سازمان های دولتی
 12. بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت زمزم)
 13. بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی بانک های دولتی استان آذربایجان غربی)
 14. مدیریت دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی
 15. عوامل موثر در ظهور اقتصاد بازاری