بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی بانک های دولتی استان آذربایجان غربی)

فرزانه بیگ زاده عباسی1 یحیی ابراهیم زاده2

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی انجام شده است. از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماري متشکل از كليه کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی در سال 1394 می باشد که تعداد آنها 320 نفر می باشد که از این تعداد 175 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها نیز از مطالعات میدانی بهره برده‌ و این کار از طریق توزیع پرسشنامه انجام ‌گرفته است. میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده، بطوری که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استفاده شده مورد تأیید می باشد. اطلاعات بدست آمده براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین،فراوانی، و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که بین سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد. در فرضیه های فرعی، رابطه بین ابعاد سرمایه روانی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی، تاب آوری) و عملکرد کارکنان مورد ازمون قرار گرفته است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، آزمون فرضیه اصلی پژوهش (با استقاده از آزمون همبستگی پیرسون) تایید شد؛ مبنی بر اینکه رابطه معناداری بین سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی وجود دارد (05/0p<). نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی نیز حاکی از این بود بین سرمایه روانی و ابعاد آن (خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی، تاب آوری) و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد (05/0p<).
کلمات کلیدی : سرمایه روانی، عملکرد، بانک های دولتی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکردهای بین المللی و ویژه - مدیریت
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5meaconf.com
ارسال کننده : یحیی ابراهیم زاده
کد IOI مقاله : XYBE-ZKGZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBE-ZKGZF

مقالات مشابه
 1. مطالعه سیستم های هوشمند ایمنی در ترافیک
 2. ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر تهران بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری
 3. طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار
 4. The process of designing an adaptable façade for an office building in Tehran, using diva simulation tool
 5. بررسی تاثیر پارک های علم و فناوری با نگاهی به جامعه
 6. بررسی رفتارلرزه ای تیرهای همبند دیوار برشی تحت بار زلزله و مطالعه در مورد مهار میلگردهای قطری
 7. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی میلگرد‌ جدید بازالت –FRP درتقویت سازه‌های بتنی
 8. بررسی عوامل موثر بر ایجاد حس دلبستگی در کودکان بی¬سرپرست نسبت به محل سکونتشان
 9. تمایلات مردم نسبت به فضاهای باز یا فضاهای باغشهری در طراحی مجتمع های مسکونی با معیار مقایسه ای (نمونه موردی شهرستان ماهشهر)
 10. مشارکت مردمی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی بافت فرسوده قصردشت شیراز
 11. بررسي الگوي رفتاری در محيط مدارس مدرن ( نمونه ي موردی: دبيرستان جهان علوم استان اردبیل )
 12. تاثیر هندسه فراکتال در انعطاف پذیری مسکن بیونیک
 13. بررسی ایستگاه مترو با رویکرد اکوتکنولوژیک وتاثیر آن در مصرف انرژی (مطالعه موردی : تهران- سوئد )
 14. شبکه نامنظم بهینه عددی برای حصول نتایج مشاهده شده در تونل های انتقال آب سد تلمبه ذخیره ای
 15. بررسی اثر زلزله‌های حوزه نزدیک بر رفتار سازه‌های بلند دارای نامنظمی در پلان با سیستم لوله‌ای
سایر مقالات ارائه دهنده
 1. بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان دانشگاه ارومیه
 2. بررسی عوامل موثر برتحول فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: بانک انصار استان آذربایجان غربی)
 3. بررسی تأثیر هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک انصار در شهرستان ارومیه
 4. بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان آذربایجان غربی
 5. نقش نشاط در محیط کار بر افزایش بهره وری کارکنان دادگستری شهرستان ارومیه
 6. بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با کار آفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: بانک انصار استان آذربایجان غربی)
 7. بررسی وضعیت امنیت بانکداری الکترونیکی و ارائه الگوی مناسبی برای افزایش آن ( مطالعه موردی: بانک های دولتی شهرستان ارومیه)
 8. بررسی تاثیر کاربرد اتوماسیون اداری در توانمند سازی و بهبود کیفیت مهارت کارکنان ( مورد مطالعه: بانک انصار استان آذربایجان غربی)
 9. ارزيابي اثربخشي نظام چرخش شغلي و تأثیر آن بر بهره¬وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: بانک انصار شهرستان اروميه)
 10. مروری بر تسهیم مدیریت دانش در سازمان ها و شرکت متوسط
 11. بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در بانک های دولتی استان آذربایجان غربی
 12. بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان ارومیه
 13. بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر احساس شادكامی و سرسختی کارکنان بانک های خصوصی شهرستان ارومیه
 14. تاثیر فناوری های نوین اطلاعات در عملکرد موسسات مالی (مطالعه موردی: بانک های دولتی شهرستان ارومیه)
 15. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه‌)
سایر مقالات محل انتشار
 1. Study the Impact of Applying the Fluctuation Limit of Stock Price and Base Volume in Tehran Stock Exchange
 2. نوسانات نقدینگی کلان بر نقدشوندگی بازار سهام
 3. تاثیر تنوع رنگی بسته‌بندی محصولات در رفتار مصرف کننده
 4. عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخص هاي توسعه انساني
 5. نقش جهاني‌شدن اقتصاد در اشتغالزايي بخش خدمات و صادرات غيرنفتي ايران
 6. بررسي تاثير سرمايه گذاري در صادرات غيرنفتي بر ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران
 7. بررسی اثر تصویر برند، قیمت و پیشبرد فروش بر تغییر برند در بین دانشجویان استفاده کننده از خدمات پیام کوتاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 8. تاثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی تعالی سازمانی
 9. بررسی اثر نفوذ تبلیغات دهان به دهان بر ارزش ویژه برند محصولات ایران خودرو در استان خوزستان
 10. نوآوری در صنایع با تکنولوژی پایین: شرایط حاضر و چشم انداز آینده (مطالعه موردی صنایع و شرکت های آلمان)
 11. بررسی رابطه تامین معیشت کارکنان با میزان فساد ادری در سازمان های دولتی
 12. بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت زمزم)
 13. بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی بانک های دولتی استان آذربایجان غربی)
 14. مدیریت دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی
 15. عوامل موثر در ظهور اقتصاد بازاری