مدیریت ایده پردازی و نقش آن در تحول مهندسی معماری

سمیه رضایی خبوشان1

چکیده :
از مهمترین مسائلی که همواره در مطالعات نظری معماری مطمح نظر بوده است شناخت جایگاه ایده به مثابه بذر اولیه و کانسپت همچون نتیجه گسترش ایده می باشد. کانسپت؛ عاملی است برای تحقق و معنادار کردن ایده که در نهایت به امرِایده آل و محصول نهایی و قطعی می انجامد. به همین خاطر به نظر می رسد که کانسپت به نوعی همان تاکتیک باشد؛ که تکنیک ازپس آن می آید. ایده پردازی از مهمترین بایسته های معماری امروز محسوب می شود. اما متأسفانه معماری معاصر ما از فقر و برهوت ایده پردازی دررنج است و این خود نشان از تقلیلِ نگاه ما نسبت به معماری دارد که آن را تا حد ساختمان سازی تقلیل داده ایم. از جمله مواردی که در این زمینه می توان نام برد عدم شناخت معماران ما به ماهیت ایده و برآمدگان آن است. نوعاً شناخت ایشان از ایده چندان ژرف به نظر نمی رسد این در حالی که باکاوش در عمق و اطراف ایده می توان به حوزه های مفهومی نوینی ورود پیدا کرد . ازجمله مواردی که قادراست تا این مهم را تداوم بخشیده و به مطالبه ای مستمرتبدیل سازد مدیریت ایده پردازی است.این نوع مدیریت با وضع سازو کارهایی منطقی و کاربردی، رویکردی تحول خواهانه به مهندسی معماری دارد.
کلمات کلیدی : مدیریت. ایده پردازی. تکنولوژی. معماری. ایده جویی. ایده یابی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : سمیه رضایی خبوشان
کد IOI مقاله : XBHB-DHEKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHEKC

سایر مقالات محل انتشار
 1. The role of architecture compatible with climate in context-based architecture (case study: Bushehr and Yazd)
 2. واکاوی مفاهیم و کارکردهای معماری سبز در طراحی بناهای بلند مرتبه
 3. مدیریت ایده پردازی و نقش آن در تحول مهندسی معماری
 4. Investigating the components of creativity promotion in Gilan s native architecture Case Study: Sustainable Architecture
 5. Investigation of the beams and columns connection with infill plate on the structural behavior of the steel plate shear walls
 6. بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مرکب پیچی تحت تأثیر مقاومت فشاری بتن پرکننده ستونCFST تحت بار چرخه ای
 7. Nonlinear Incremental Dynamic Analysis
 8. Data Mining: To determine the optimal order point in inventory control system
 9. Applications of nanoparticles containing ginger (Zingiber officinale) extract to improve the stability of encapsulated ginger
 10. بررسی کاربرد هسته خرما در غنی سازی نان
 11. Determination of the protective radius of the arrester in the distribution network based on the Isokraunic indexes
 12. کاربرد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در صنعت خودروسازی: مروری بر ادبیات موضوع
 13. Solar energy gain comparison for one axis three position sun tracking versus fixed PV system: Case study Urmia-Iran
 14. برآورد ارتفاع موج با استفاده از تصاویر رادار سار (SAR) در منطقه دریایی امیرآباد به روش رگرسیون خطی
 15. بررسی خوانش نیچه از سرگذشت دیُنوسُس و آیین آن