مقایسه تاثیر درمان های مدیریت استرس و فیزیوتراپی تنفسی با فیزیوتراپی تنفسی بر بهبود شاخص های سلامت روان جانبازان شیمیایی

فاطمه مهرجو1 خلیل رحیمی2

چکیده :
چكيده : زمینه و هدف: مدیریت استرس نقش مهمی را درمتغیر های مربوط به سلامت روان در جانبازان شیمیایی ایفا میکند. پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ درمانهای مدیریت استرس و فیزیوتراپی تنفسی با فیزیوتراپی تنفسی، بر بهبود سلامت روان جانبازان شیمیایی انجام گرفت. مواد و روش: در این مطالعه مداخله ای که با استفاده از دو گروه آزمایشی انجام شد، 24 نفر از جانبازان شیمیایی مرد مراجعه کننده به مرکز شفا بیمارستان خاتم الانبیا به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه مدیریت استرس و فیزیوتراپی تنفسی ، فیزیوتراپی تنفسی جایگزین شدند. این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. داده های پژوهش با کمک پرسشنامه سلامت روان GHQ فرم28 سوالی جمع آوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل وارایانس MANCOVA استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که، F مربوط به گروه در سطح 01/0 معنی دار است. یعنی با کنترل اثر پیش آزمون، بین نمرات پس آزمون گروه ها، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج: در نهایت اگرچه هر دو تکنیک درمانی موجب بهبود شاخص های سلامت روان جانبازان شده است، اما تاثیر تکنیک فیزیوتراپی تنفسی همراه با مدیریت استرس به طور معنی داری بیشتر از فیزیوتراپی تنفسی بود. کلید واژه ها : فیزیوتراپی تنفسی / سلامت روان / جانبازان شیمیایی / مدیریت استرس /
کلمات کلیدی : کلید واژه ها : فیزیوتراپی تنفسی / سلامت روان / جانبازان شیمیایی / مدیریت استرس /


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فاطمه مهرجو
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFC

سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 2. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 3. The Effect of Reflective Journal on the Reading Fluency of Iranian EFL Learners
 4. How the English Education in EFL Classes in Institutes of Iran Would Be and Should Be
 5. Study of the Relationship Between Culture and Learning New Language
 6. The Effect of Teaching Critical Thinking on Iranian EFL Learners Essay Writing
 7. اصحاب کساء در شعر اهل سنت
 8. نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر
 9. تنوعات قومی فرصت یا تهدید
 10. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 11. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 12. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran
 13. نقد تاریخ طبری
 14. Methodology on quality of life and resilience role on the perseverance of secondary school students
 15. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن