رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان

الهام یوسفی1 زهرا تاجمیرریاحی2 فاطمه رازی3

چکیده :
هدف این پژوهش رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان می باشد. این بررسی از نوع توصیفی می باشد. آزمودنی های پژوهش 70دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهرستان اصفهان درسال تحصیلی 95- 94 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی سلامت عمومی و پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، به کمک نرم افزار SPSSانجام گرفت. یافته ها: اعتیاد (وابستگی ) به شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. نتیجه گیری: بین وابستگی به شبکه های مجازی و سلامت روان خصوصاًعلائم اضطراب و افسردگی رابطه وجود دارد. تغییر سبک زندگی و قرارگرفتن در فضای مجازی، کاهش روابط صمیمانه با اطرافیان بلاخص خانواده می تواند برسلامت روان فرد و خانواده تأثیر قابل توجه ای داشته باشد. کودکان و نوجوانانی که به اینترنت معتاد می شوند، برای ارضای خود ساعت های متوالی، بدون وقفه روی خط باقی می مانند، از استراحت صرف نظر می کنند و بدون اینترنت، حالت آشفتگی، عصبانیت، بد اخلاقی و در نهایت افسردگی پیدا می کنند.
کلمات کلیدی : شبکه های مجازی، اضطراب، افسردگی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام یوسفی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAZ

مقالات مشابه
 1. بررسی تاثیر فضای نشیمن در تقویت ارتباط بین افراد خانواده با استفاده از روانشناسی محیط
 2. بررسی شیوع افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان اردبیل
 3. نقش میانجیگری رفتارهای وابسته به سلامت در رابطه بین عوامل روانی-اجتماعی و سرطان معده در استان البرز
 4. بررسی میزان تاب اوری،استقلال طلبی وابهام در کودکان وبزرگسالان بیش فعال درشهرستان گنبد کاووس
 5. سلامت روانی و ورزش در طول عمر
 6. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و میزان استفاده از شبکه های مجازی در بین دختران دبیرستانی خانواده‌های مشکل دار و عادی شهرستان گرگان.
 7. بررسی پژوهشی میزان سنجش اثربخشی تحليلی رفتار متقابل با درمان شناختی در بهبود علائم مرضي شكست عاطفي دانشجويان
 8. بررسی اثر بخشی ریلکسیشن به شیوه پیشرونده بر روی کاهش علائم جسمانی اضطراب خانم هایی که دچار بارداری ناخواسته شده اند
 9. Disabled teenagers and depression demonstration among their family members
 10. بررسی نیمرخ شخصیتی و آسیب شناسی شخصیتی پرستاران بیمارستان-های تهران
 11. بازتاب اعتقادات مذهبی و عملکرد های دینی در افزایش سلامت روان
 12. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 13. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 14. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 15. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 2. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 3. The Effect of Reflective Journal on the Reading Fluency of Iranian EFL Learners
 4. How the English Education in EFL Classes in Institutes of Iran Would Be and Should Be
 5. Study of the Relationship Between Culture and Learning New Language
 6. The Effect of Teaching Critical Thinking on Iranian EFL Learners Essay Writing
 7. اصحاب کساء در شعر اهل سنت
 8. نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر
 9. تنوعات قومی فرصت یا تهدید
 10. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 11. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 12. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran
 13. نقد تاریخ طبری
 14. Methodology on quality of life and resilience role on the perseverance of secondary school students
 15. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن