مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي

مهدي حسينقلي‌زاده1 محمد نجف‌زاده2

چکیده :
براي بررسي كيفيت آب رودخانه از شاخص‌هاي اكولوژيكي از جمله شاخص ماكروفيت رودخانه استفاده مي‌كنيم. ماكروفيت‌ها گياهان آبزي هستند كه مي توان با چشم غير مسلح ديد. درتحقیق حاضر داده‌های 200 مکان در رودخانه‌های كشور لهستان، كه شامل 12 پارامتر کیفی آب: پتانسیل هیدروژن، هدایت الکتریکی، قلیاییت، فسفات، فسفر کل، نیترات، نیتریت، آمونیوم، نیتروژن آلی، نیتروژن کل، اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و دو شاخص هیدرومورفولوژیکی شامل ارزیابی کیفیت زیستگاه و امتیاز اصلاح زیستگاه و همچنين شاخص ماكروفيت رودخانه مي باشند، را مورد مطالعه قرار داديم. پارامتر‌هاي كيفي آب و شاخص‌هاي هيدرومورفولوژيكي را متغيرهاي مستقل و شاخص ماكروفيت رودخانه را متغير وابسته در نظر گرفتيم. با استفاده از مدل‌هاي هوش مصنوعي رگرسيون تطبيقي چند متغيره اسپلاين و رگرسيون چندجمله‌اي تكاملي رابطه‌اي بين متغير‌هاي مستقل و متغير وابسته ايجاد كرده و با استفاده از داده‌هاي متغير‌هاي مستقل، شاخص ماكروفيت رودخانه را پيش‌بيني‌كرديم. ‌با استفاده از شاخص‌هاي آماري ضريب همبستگي، ريشه ميانگين مربعات خطا و ميانگين خطاي مطلق عملكرد مدل‌ها را مورد بررسي قرار داديم. مدل رگرسيون تطبيقي چند متغيره اسپلاين با مقادير (ضريب همبستگي 5254/0و خطاي ميانگين مطلق 4006/9) در مقايسه با مدل رگرسيون چند جمله‌اي تكاملي با مقادير (ضريب همبستگي 2367/0و خطاي ميانگين مطلق 7853/16) داراي برتري عملكرد مي‌باشد. در مقايسه با مدل‌هاي تحقيقات گذشته مدل رگرسيون چند جمله‌اي چند متغيره با ضريب تعيين 580/0 نسبت به ساير مدل ها داراي برازش بهينه بوده و همچنين داراي ساختار ساده مي باشد.
کلمات کلیدی : رگرسيون تطبيقي چند متغيره اسپلاين، رگرسيون چندجمله‌اي تكاملي، شاخص ماكروفيت رودخانه، مدل هوش مصنوعي


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : مهدي حسينقلي زاده
کد IOI مقاله : XGKB-KEGGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGGH

سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری