مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي

نجمه ممبینی1 اکرم بمانی2

چکیده :
با گسترش روز افزون جمعیت و اهمیت توسعه پایدار، نیاز به سیستم¬ تصفیه¬خانه فاضلاب با بار زیست¬محیطی کمتر و با ملحوظ نمودن صرفه اقتصادی، بیشتر احساس می¬شود. روش ارزیابی چرخه حیات، یکی از روش¬های ارزیابی اثرات زیست-محیطی فرایندها، محصولات و خدمات است. بنابراین از آنجایی که تصفیه¬خانه¬های فاضلاب دارای آثار زیست¬محیطی می-باشند، این مطالعه که مروری بر پژوهش¬های گذشته می¬باشد، با هدف مقایسه آثار زیست¬محیطی تصفیه¬خانه¬های شهر خلخال ، اردبیل و سرعین، با استفاده از روش ارزیابی اثرات چرخه حیات و ارایه¬ی راهکار اصلاحی جهت کاهش شدت اثرات، انجام گردیده است. به این منظور، ورودی¬ها (مواد و انرژی) و خروجی ها (آلاینده¬های مربوطه) هر سه سیستم مشخص گردید و با استفاده از نرم¬افزار سیماپرو و روش Eco-indicator99 و BEES+ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته، مشخص گردید که سیستم لاگون هوادهی در تمامی طبقات اثر، مشارکت حداکثری داشته و در مقابل، سیستم لجن فعال، دارای اثرات زیست¬محیطی بسیار کمتری نسبت به سیستم لاگون هوادهی بوده است. همچنین در سیستم رأکتور ناپیوسته متوالی، گاز کلر بیشترین فاکتور اثر¬گذار در تصفیه¬خانه¬ می¬باشد و بار زیست¬محیطی زیادی را به دنبال دارد. لذا توصیه می¬شود در حد امکان، از گازی استفاده شود که ضمن حفظ راندمان کار، کمترین آسیب زیست¬محیطی را وارد نماید.
کلمات کلیدی : ارزیابی چرخه حیات ، تصفیه خانه فاضلاب


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : نجمه ممبینی
کد IOI مقاله : XGKB-KEFKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEFKH

مقالات مشابه
 1. Biosystematic study of Rotifera in the northeastern of Markazy province of Iran
 2. بررسی پساب حاصل از فعالیت واحدهای مختلف یک نیروگاه حرارتی
 3. مقایسه و ارزیابی پایداری زیست محیطی کشت ارگانیک و مرسوم زیتون با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
 4. بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرستان اهر به منظور استفاده مجدد در کشاورزی
 5. Using Analytical Hierarchy Process (AHP) for Selecting the Best Wastewater Treatment Process (Case Study in Amol City)
 6. (مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از GIS)
 7. تلفیق مثلث فولر و شبکه عصبی مصنوعی در مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ساری با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی
 8. پیش بینی عملكرد تصفيه خانه هاي فاضلاب شهری با استفاده از شبكة عصبي مصنوعي در فصول مختلف سال
 9. ارزیابی فرآیندهای تصفیه فاضلاب اصفهان و راهکارهای بهبود آن
 10. انتخاب مناسب ترین مکان جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب با منطق فازی (مطالعه موردی: شهر سیرجان)
 11. شناسایی موانع برون سپاری در تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین
 12. بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب یامچی علیا جهت استفاده مجدد در کشاورزی
 13. بررسی حذف فسفر و سمیت زدایی مواد شیمیایی خطرناک موجود در محیط های طبیعی
 14. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در ارزیابی کارایی فرایند تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی- مورد مطالعه: تصفیه خانه شرکت فولاد خوزستان
 15. بررسی تولید بیوگاز و انرژی از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری