مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب

مرضیه اکبری1 اکرم بمانی2

چکیده :
آلودگی منابع آبی به نیترات یکی از مهم¬ترین مشکلات زیست محیطی عصر حاضر است، نیترات شایع¬ترین آلاینده¬های غیر متمرکز منابع آبی است. غلظت مجاز نیترات طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی 50 میلی¬گرم بر لیتر است، غلظت بیش از حد استاندارد نیترات در آب سبب بیماری متهموگلوبینمیا و سرطان دستگاه گوارش انسان و پدیده نیتریفیکاسیون می¬شود. با توجه به آثار نامطلوب نیترات در آب باید به¬دنبال روشی جهت حذف یا کاهش آن بود از جمله این روش¬ها شامل جذب سطحی، تبادل یونی، اسمز معکوس، الکترودیالیز، احیای شیمیایی و تصفیه است که روش جذب سطحی با جاذبی ارزان، در دسترس، زیست دوست، متخلخل، ظرفیت جذب بالا و قابلیت استفاده مجدد موثرترین روش است. زئولیت جاذبی است که همه این خصوصیات را دارد، با توجه به منفی بودن بار سطحی این جاذب، زئولیت طبیعی کارایی زیادی در حذف آلاینده¬های آلی ندارد لذا اصلاح سطح زئولیت ضروری است. در این پژوهش میزان حذف نیترات از آب توسط زئولیت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی و زئولیت اصلاح شده توسط نانوذره آهن براساس مطالعات انجام شده مقایسه شد و عوامل موثر در فرآیند جذب نیترات (زمان تماس، دز جاذب، غلظت اولیه نیترات و pH ) بررسی شد. براساس نتایج به¬دست آمده در مطالعات دو زئولیت اصلاح شده pH اسیدی، افزایش زمان تماس و دز جاذب سبب افزایش میزان حذف نیترات و افزایش غلظت اولیه نیترات سبب کاهش میزان حذف نیترات شد. طبق محاسبات پارامترهای ایزوترم جذب جاذب¬ها مشخص شد زئولیت اصلاح شده با نانوذره آهن کارایی بهتری در حذف نیترات داشت.
کلمات کلیدی : نیترات، جذب سطحی، زئولیت اصلاح شده، نانو ذره آهن، سورفاکتانت کاتیونی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : مرضیه اکبری احمدابادی
کد IOI مقاله : XGKB-KEFGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEFGC

مقالات مشابه
 1. optimization of various parameters and its effect on growth and biosurfactant yield from Pseudomonas aeruginosa
 2. سنتز نانو ذرات اکسید سرب به همراه پیروگالول
 3. بررسی و ارزیابی تاثیر پره دیسک بر توزیع یکنواخت کود گرانول در شمال خوزستان
 4. بررسی و ارزیابی عملکرد کودپاش سانتریفوژ در شمال خوزستان
 5. Synthesis and characterization of Iron Cobalt (FeCo) Nanorods Prepared by Simple Co-precipitation Method
 6. مطالعه اثر اسانس Artemisiadracunculusبه عنوان یک بازدارنده سبز بر جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی
 7. بررسی غلظت نیترات آب رودخانه ارس
 8. ارزیابی پتانسیل آثار آبیاری با پساب تصفیه¬خانه آب شرب بیرجند
 9. بررسی میزان نیترات در سبزیجات خوراکی شهر اصفهان در بهار 1393و مقایسه آن با مطالعات انجام شده در سالهای قبل
 10. استفاده از نانوجاذبها در حذف آلاینده ها از محیطهای آبی به کمک فرایند جذب سطحی
 11. مدلسازی انتشار آلودگی در خاک با شبیه¬ساز FEFLOW
 12. بررسی وضعیت نیترات در آبهای زیرزمینی اراضی مشکین شهر
 13. تاثیرفرم ازت محیط کشت برمیزان لیپید کل ریزجلبک نانوکلروپسیس اوشنیکا(Nanochloropsis oceanic) به عنوان منبع بیودیزل
 14. تخمین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل موثر در تحمل گیاه به شوری با استفاده از عملگرهای ریاضی
 15. تاثیر باکتری های محرک رشد مقاوم به فلزات سنگین بر رشد، عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا تحت غلظت¬های مختلف کادمیوم
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری