مقالات کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO

The role of architecture compatible with climate in context-based architecture (case study: Bushehr and Yazd)

نویسندگان : Bita Gandomkar1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : بیتا گندمکار
کد IOI مقاله : XBHB-DHAGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHAGG

واکاوی مفاهیم و کارکردهای معماری سبز در طراحی بناهای بلند مرتبه

نویسندگان : حمیدرضا رزمی1 رضا ابراهیمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : حمیدرضا رزمی
کد IOI مقاله : XBHB-DHEDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHEDK

مدیریت ایده پردازی و نقش آن در تحول مهندسی معماری

نویسندگان : سمیه رضایی خبوشان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : سمیه رضایی خبوشان
کد IOI مقاله : XBHB-DHEKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHEKC

Investigating the components of creativity promotion in Gilan s native architecture Case Study: Sustainable Architecture

نویسندگان : Salar Shafaei1 Mostafa PoorAli2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : سالار شفایی
کد IOI مقاله : XBHB-DHFCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHFCF

Investigation of the beams and columns connection with infill plate on the structural behavior of the steel plate shear walls

نویسندگان : Nima Paslar1 Alireza Farzampour2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : نیما پاسلار
کد IOI مقاله : XBHB-DHFGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHFGF

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مرکب پیچی تحت تأثیر مقاومت فشاری بتن پرکننده ستونCFST تحت بار چرخه ای

نویسندگان : مرتضی نقی پور1 مهدی شاه سواری2 مازیار ضیاء بخش طبری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : مهدی شاه سواری
کد IOI مقاله : XBHB-DHFHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHFHB

Nonlinear Incremental Dynamic Analysis

نویسندگان : Chia Pakanahad1 Salar Manie2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : چیا پاک نهاد
کد IOI مقاله : XBHB-DHFHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHFHH

Data Mining: To determine the optimal order point in inventory control system

نویسندگان : Mehraneh Hamedani Vash1 Reza Radfar2 Mohammad Ali Afshar Kazemi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : مهرانه همدانی وش
کد IOI مقاله : XBHB-DHGAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGAA

Applications of nanoparticles containing ginger (Zingiber officinale) extract to improve the stability of encapsulated ginger

نویسندگان : Marjan Nouri1 Faramarz Khodaiyan2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : مرجان نوری
کد IOI مقاله : XBHB-DHGDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGDZ

بررسی کاربرد هسته خرما در غنی سازی نان

نویسندگان : مینا نایب1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : مینا نایب
کد IOI مقاله : XBHB-DHGDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGDA

Determination of the protective radius of the arrester in the distribution network based on the Isokraunic indexes

نویسندگان : seyedeh maryam eftekhari1 Seyed Aboalfazl Eftekhari2 Seyedeh Zeinab Eftekhari3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : سیده مریم افتخاری
کد IOI مقاله : XBHB-DHGEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGEA

کاربرد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در صنعت خودروسازی: مروری بر ادبیات موضوع

نویسندگان : زلیخا سفیدرودی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : زلیخا سفیدرودی
کد IOI مقاله : XBHB-DHGGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGGF

Solar energy gain comparison for one axis three position sun tracking versus fixed PV system: Case study Urmia-Iran

نویسندگان : morteza mohammadi1 morteza khalilian2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : مرتضی محمدی
کد IOI مقاله : XBHB-DHGHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGHG

برآورد ارتفاع موج با استفاده از تصاویر رادار سار (SAR) در منطقه دریایی امیرآباد به روش رگرسیون خطی

نویسندگان : فاطمه سلیمانی1 سید علی آزرم سا2 محمد شریفی کیا3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : فاطمه سلیمانی
کد IOI مقاله : XBHB-DHGHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHGHH

بررسی خوانش نیچه از سرگذشت دیُنوسُس و آیین آن

نویسندگان : امین حسن راد1 محمدجواد صافیان اصفهانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : اکین حسن راد
کد IOI مقاله : XBHB-DHHZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHHZE

صفحه 1 از 15