مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل

Discovering Identical Parts with Different PNs in a large scale spare part inventory: A Fuzzy Clustering Approach

نویسندگان : Ali Bonyadi Naeini1 Alireza Nowrouzi2 Mehdi Zamani3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت، تحقیق و توسعه
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : Mehdi Zamani
کد IOI مقاله : XBHF-DHDGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHDGZ

تأثیر معماری برجامعه و فرهنگ شهر

نویسندگان : بابک وندنوروز1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : بابک وندنوروز
کد IOI مقاله : XBHF-DHFFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHFFC

بررسی و تعیین حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت در حوادث مواد شیمیایی و پرتوی

نویسندگان : مجتبی محمدی1 سیدعلی نوریان2 امیرحسین لطفی3 شهاب انتشاری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط زیست
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XBHF-DHGZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHGZD

سنتز و شناسایی نانو پودر اکسید اسپینلی با فرمول LiMn2O4 با روشهای سل-ژل و هیدروترمال

نویسندگان : فرناز دادفر1 هامان توکلی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شیمی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : فرناز دادفر
کد IOI مقاله : XBHF-DHGCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHGCA

Evaluation of quality improvement and flow rate reduction of runoff by low impact developments - Best management practices methods (LID-BMPs): A case study in Tehran, Iran

نویسندگان : Amir Hossein Sovizi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت منابع انرژی، آب، محیط زیست و فناوری­های نوین در توسعه پایدار شهری
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : Amir Hossein sovizi
کد IOI مقاله : XBHF-DHHZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHHZC

بازشناسی نقش بازآفرینی شهری در روند احیاء فضاهای شهری نمونه موردی بازار قدیمی شهر فسا

نویسندگان : محمد کلانتری1 علیرضا دمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : محمد کلانتری
کد IOI مقاله : XBHF-DHHAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHHAD

Comparison seismic behavior between tall concrete structures with shear walls along with symmetric casement and asymmetric

نویسندگان : Hossein Mirzaaghabeik1 Amir Hossein Sovizi2 Mohammad Javad Derakhshan3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : Amir Hossein sovizi
کد IOI مقاله : XBHF-DHKKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHKKD

Comparison seismic behavior between tall concrete structures with shear walls along with casement and without casement subjected to near filed Earthquakes

نویسندگان : Hossein Mirzaaghabeik1 Mohammad Javad Derakhshan2 Amir Hossein Sovizi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : Amir Hossein sovizi
کد IOI مقاله : XBHF-DHKKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHKKE

بررسی موانع لجستیک معکوس با استفاده از AHP فازی

نویسندگان : محمد هزارجریبی1 فضل اله طالبی کهدوئی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : محمد هزارجریبی
کد IOI مقاله : XBHF-DKZCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKZCC

ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیکی معکوس بااستفاده از TOPSIS فازی

نویسندگان : محمد هزارجریبی1 Mohammad Hezarjaribi2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : محمد هزارجریبی
کد IOI مقاله : XBHF-DKZCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKZCD

کاربست علم روانشناسي محیطي در معماري و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت

نویسندگان : حمیدرضا رزمی1 میلاد غلامی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : حمیدرضا رزمی
کد IOI مقاله : XBHF-DKZDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKZDD

بررسی دیوار برشی فولادی کوپله دارای سخت کننده های افقی

نویسندگان : محمد حسن اسدی1 حامد خدابنده2 پردیس نیک نفس3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : محمد حسن اسدی
کد IOI مقاله : XBHF-DKZDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKZDK

بررسی ظرفیت باربری دیوار برشی فولادی کنگره ای 60درجه شیاردار

نویسندگان : محمد حسن اسدی1 حامد خدابنده22 پردیس نیک نفس33
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : محمد حسن اسدی
کد IOI مقاله : XBHF-DKZEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKZEZ

بررسی تاثیرات انرژی خورشیدی در شکل گیری بافت های شهری با تاکید بر توسعه پایدار و مصرف بهینه انرژی

نویسندگان : یونس چنگلوایی1 زهرا بابایی فروشانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : معماری و شهرسازی پایدار
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : زهرا بابایی فروشانی
کد IOI مقاله : XBHF-DKCZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKCZK

بررسي خرابي پيش رونده در اتصالات درختي تير به ستون

نویسندگان : امید شهبازی1 پوریا حاجی نورمحمدی2 وحید صابری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : امید شهبازی
کد IOI مقاله : XBHF-DKDDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKDDK

صفحه 1 از 12