رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه هوش اخلاقی و عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بوده و براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌ها از روش‌های آمار توصيفي و همچنين از آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام‌به‌گام با نرم‌افزار spssاستفاده گرديد. در این پژوهش جامعه آماري ‎350 نفر بوده است که با کمک روش نمونه‌گیری تصادفي نسبتی – طبقه‌ای ‎با استفاده از جدول مورگان 183 نفر انتخاب‌شده‌اند. در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و پرسشنامه عزت‌نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (1989) استفاده‌شده است. نتايج نشان داد که بین هوش اخلاقی و عزت‌نفس سازمانی، فقط مؤلفه درستکاری باعزت نفس سازمانی رابطه معنی‌دار دارد (آمارهt = 4/7)، بين هوش اخلاقی و تعهد سازمانی، پیش‌فرض همسانی برای مدل با متغیر وابسته تعهد عاطفی (1624/0) و مستمر(6236/0) مورد تائید بود. اما در مدل با متغیر وابسته هنجاری (001/0) این پیش‌فرض برقرار نبود و بین عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p). لذا با توجه به نتايج پژوهش هرچه هوش اخلاقی بيشتر باشد عزت‌نفس سازمانی نيز بيشتر شده و تعهد سازمانی افزايش مي‌يابد.
کلمات کلیدی : عزت نفس سازمانی، تعهد سازمانی، هوش اخلاقی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : امید سالاری
کد IOI مقاله : XBDK-DCEZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEZD

مقالات مشابه
 1. بررسی رابطه هوش هیجانی با همدم طلبی و دوری گزینی در دختران نابینا مقطع دبیرستان شهر شاهرود
 2. رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
 3. بررسی رابطه هوش هیجانی، سبک زندگی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان
 4. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 5. رابطه بين هوش هيجاني وويژگيهاي شخصيتي باعملكرد تحصيلي دردانشجويان علوم پزشكي البرز
 6. تبيين نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه هوش هيجاني و سازگاري
 7. رابطه انزوای اجتماعی ، تنفر از خویشتن و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی منظقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی
 8. اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی بر هوش هیجانی، پرخاشگری، خشم و خصومت زنان متاهل شهر تهران
 9. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در اداره بنیاد شهید و امورایثارگران (مطالعه موردی : استان کهگیلویه و بویراحمد)
 10. Does Job Stress affect Organizational Commitment?
 11. The relation between the managers’ political skill and the employees’ organizational commitment with the intermediary role of the inferred organizational support and job satisfaction
 12. بررسی تجربی رابطه میان اعتبار مدیر و تعهد سازمانی عاطفی کارکنان: مورد مطالعه شرکت های مهندسین مشاور
 13. رابطه تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان در شرکت نفت اصفهان
 14. تاثیر تعالی سازمانی بر انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان
 15. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی و تنبلی اجتماعی: )مورد مطالعه: کارکنان بانک اقتصاد نوین مشهد(
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی
 2. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی
 3. وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)
 4. تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی
 5. برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی
 6. بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)
 7. مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی
 8. رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 9. رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 10. پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد
 11. بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی
 12. اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی
 13. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز
 14. بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
 15. مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70