بررسی مؤلفه های مهارت اجتماعی در کتاب علوم اجتماعی ششم ابتدایی

نرگس طریقی1 خلیل غفاری2

چکیده :
پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی براساس مؤلفه هایمهارت اجتماعی پرداخته است.به این منظور روش تحلیل محتوای به کار رفته به توصیف کمی و عینی محتوای کتاب براساس مؤلفه های مهارت اجتماعی انجام گرفته است. روش تحقیق مورد نظر ،روش ویلیام رمی می باشد. جامعه ی آماری همان کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است و نمونه آماری 48 واحد تصویر،48 واحد پرسش و 24 واحد متن می باشد که به صورت کاملاّ تصادفی انتخاب شده است. و ابزار اندازه گیری پرسش نامه ای معکوسی می باشد که شامل 27گویه است .سه مؤلفه برای مفهوم مهارتهای اجتماعی مشخص گردید که به استناد به روش ویلیام رومی ،فراوانی واحدهای مشمول و غیر مشمول برای هر مؤلفه ی مورد نظر به دست آمد تا براساس آن به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که( محتوای علوم اجتماعی ششم ابتدایی (مدنی ،تاریخ و جغرافی) تا چه حد توانسته دانش آموزان را با مؤلفه های مهارت های اجتماعی درگیر کند.سپس براساس داده ها درصد نیز محاسبه شد.نتایج حاصل از این تحلیل محتوانشان می دهد که محتوای علوم اجتماعی ششم با ضریب درگیری 53/. تعامل خوبی با مؤلفه های مهارت های اجتماعی داشته و توانسته به طور نسبی این مفاهیم را به دانش آموزان آموزش دهد.از بین این سه مؤلفه ،محتوای کتاب به مؤلفه ی حقوق شهروندی با ضریب درگیری3/1بیشترین توجه و مؤلفه ی احترام به شأن انسان باضریب درگیری1کمترین توجه را دارد.محتوای کتاب (متن،تصویر و فعالیت )در بخش های مختلف (مدنی ،تاریخ و جغرافی)به سه مؤلفه ی مورد نظر به صورت یکسان توجه نکرده یعنی به بعضی بیشتر و به بعضی کمتر توجه داشته است که به تفصیل بیان گردیده است.
کلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی،تحلیل محتوا ، علوم اجتماعی ششم ابتدایی، مهارت های اجتماعی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : نرگس طریقی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDHK

مقالات مشابه
 1. شناخت شاخصه های مدیریتی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با سامانهای شهری
 2. شناخت ابعاد ترجیحات محیطی شهروندان در ارتباط با کیفیت حضورپذیری در خیابان های شهری
 3. بررسی مؤلفه های مهارت اجتماعی در کتاب علوم اجتماعی ششم ابتدایی
 4. امیدواری در غزلیات حافظ با تکیه بر روان شناسی مثبت گرا
 5. تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی ( ابراز وجود ) بر باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرتهران
 6. (روش ها تدریس : تأثیر انواع روش‎های تدریس در مدرسه بر یادگیری جامع‎پذیری دانش‎آموزان )
 7. بررسی نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در توانمندی روانی آموزگاران
 8. بررسی تاثیر آموزش خانواده بر آگاهی¬های تربیتی والدین در زمینه رشد اجتماعی، عاطفی
 9. بررسی نقش شبکه های مجازی برمولفه های هویت فرهنگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
 10. مقایسه تحلیل محتوای دوکتاب درسی پیام های آسمانی پایه هشتم براساس تکنیک ویلیام رومی چاپ سال های تحصیلی 90-89 و 94-93
 11. A Pedagogical Approach toward the role of Collocational and Colligational Awareness in Improving the Translation Fluency of Students
 12. موسیقی رپ ایرانی؛ میدان مردانگی ها و زنانگی های نوپدید
 13. مهارت های زندگی در هزاره سوم و رابطه آن با برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی ومنطقه ای
 14. نقش قصه گویی بر مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان عادی
 15. بررسی ارتباط میان بازی کردن و افزایش سطح تعاملات اجتماعی کودک در فضاهای مرتبط با کودک
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)
 2. A comprehensive meta-analysis of effectiveness of therapeutic interventions to improve the symptoms of autism in Iran (2005-2013)
 3. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی و امکانات نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان شوش دانیال
 4. « خود » شناسی در رویکردهای مختلف (با تاکید بر رویکردهای روان شناختی و دینی-فلسفی)
 5. بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با مؤلفه ارزشیابی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه
 6. تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش دانش آموزان به یادگیری
 7. اثربخشی آموزش رویکردشناختی رفتاری بر میزان خودکارامدی و منبع کنترل در دانش آموزان دختر
 8. بررسی تأثیر رویکردهای مدیریت دولتی¬نوین به تعهد سازمانی در بانک کشاورزی اصفهان
 9. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و شادکامی در معلمان ابتدایی
 10. بررسي نظام حقوقی اشغال نظامی از منظر حقوق بين‌الملل با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران
 11. بررسی رابطه بخشودگی با کمال گرايی معلمان ابتدايی
 12. اصول تربیت دینی از منظر نهج الفصاحه
 13. در جستجوی اثربخشی: بررسی تطبیقی تحلیلی شایستگی‌های اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان براساس اسناد بالا دستی
 14. The Effect of Emotionally-Focused Therapy (EFT) on marital adjustment of discord couples
 15. بررسی پیامدهای هیدروپلتیکی بحران آب در منطقه غرب آسیا