نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی

سیده ژاله ابوطالبی1

چکیده :
استرس شغلی پاسخ‌های هیجانی آزاردهنده‌ای است که به علت عدم تطابق بین نیازمندی‌های شغلی با توانایی‌های فردی ایجاد می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی انجام شد. مطالعه حاضراز نوع توصیفی تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش تمامی معلمان ابتدایی ناحیه پنج تهران در سال تحصیلی 1402-1401 که مشغول به کار بودند که جهت برآورد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده شامل پرسش نامه های هوش اجتماعیسیلورا و همکاران (2001) و پرسشنامه استرس شغلی کر و همکاران(2002) بودند. داده های پژوهش پس از گردآوری، در نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستی بین هوش اجتماعی با استرس شغلی منفی و معنی دار است، و هوش اجتماعی توانایی پیش بینی استرس شغلی را دارد، یعنی با افزایش هوش اجتماعی نیز استرس شغلی کاهش می یابد.
کلمات کلیدی : هوش اجتماعی، استرس شغلی، معلمان ابتدایی.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس زا
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : سیده ژاله ابوطالبی
کد IOI مقاله : XKAK-KHBFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-KHBFK

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. الگوی اخلاقی و رفتاری سبک زندگی فاطمی
 2. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نشخوار فکری و فرانگرانی در دانش آموزان
 3. اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تنیدگی تحصیلی، کنترل فکر و حرمت خود دانش آموزان دختر
 4. بررسی‌ تاثیر آموزش حضوري در مقایسه‌ با آموزش غیرحضوري بر یادگیري درس ریاضی‌ دانش‌ آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی‌
 5. درمان هومیوپاتی و میگرن: مطالعه مروری
 6. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 7. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 8. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 9. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 10. تاثیر روان درمانی انگیزشی بر کنترل هیجانی دانشجویان در شبکه های مجازی
 11. پیش بینی کیفیت زندگی براساس معنای زندگی و نگرش مذهبی در مادران کودکان کم‌توان ذهنی
 12. نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی
 13. بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان
 14. نقش تنظیم هیجان و حمایت خانواده در پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان
 15. ارتباط یادگیری مجازی با تحولات آموزشی در سازمان آموزش و پرورش